Vraag 879

Ik woon in een appartement. Mijn onderburen hebben verbouwd en hierbij ook een nieuwe cv-ketel geplaatst. De uitmonding van de rookgasafvoer zit nu op ca. 1,3 m onder mijn opengaande raam, waardoor de rook soms zo bij ons naar binnen waait. Hoe is dit in het Bouwbesluit geregeld?

Uw buren hebben de rookgasafvoer verplaatst. Dit is, in termen van het Bouwbesluit 2012, 'verbouw'. Daarop zijn de eisen voor verbouw van het Bouwbesluit 2012 van toepassing. Voor wat betreft de afvoer van rookgas zijn dit de artikelen 3.35, lid 2 en 3.55. Hierin staat dat op het (ver)plaatsen van een rookgasafvoer voor de plaats van de uitmonding moet worden uitgegaan van de nieuwbouwvoorschriften. De plaats van de opening van een rookgasafvoer is geregeld in de artikelen 3.33 en 3.35 voor de afstand tussen de uitmonding voor rookgas en de opening voor toevoer van verse lucht voor ventilatie en in de artikelen 3.51 en 3.55 voor de afstand tussen die uitmonding en de opening voor toevoer van verbrandingslucht via een verblijfsgebied.

In de genoemde artikelen staat dat:

-       moet worden voldaan aan de eisen aan de verdunningsfactor (verdunning van de rookgassen) ter plaatse van toevoervoorzieningen voor ventilatie en verbrandingslucht die op hetzelfde perceel liggen;

-       de rookgasafvoer op ten minste 2 m van de perceelsgrens moet liggen, loodrecht gemeten op de uitwendige scheidingsconstructie (haaks op de gevel) van het pand (dit geldt echter niet voor een in of boven een dak gelegen uitmonding);

-       de rookgasafvoer op ten minste 1 m van de perceelsgrens moet liggen, gemeten langszij (parallel) aan de gevel van de woning.

Bij appartementengebouwen liggen de woningen meestal op hetzelfde perceel. De eis aan de verdunningsfactor ten opzichte van de ventilatietoevoervoorzieningen van uw woning speelt dan wel een rol bij het toetsen van de rookgasafvoer van de buren. De eis aan de verdunningsfactor geldt overigens ten opzichte van ventilatietoevoervoorzieningen (zoals roosters of een klepraam) en niet ten opzichte van spuivoorzieningen.

Verder kan er bij rookoverlast, zelfs als de rookgasafvoer aan de voorschriften van het Bouwbesluit 2012 voldoet, sprake zijn van strijd met het zogenoemde burenrecht volgens het Burgerlijk Wetboek (BW). Artikel 5.37 van het BW luidt: “De eigenaar van een erf mag niet in een mate of op een wijze die volgens artikel 162 van Boek 6 onrechtmatig is, aan eigenaars van andere erven hinder toebrengen zoals door het verspreiden van rumoer, trillingen, stank, rook of gassen, door het onthouden van licht of lucht of door het ontnemen van steun.” Dit betreft privaatrecht.

Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat de witte stoomslierten uit een rookgasafvoer van een cv-ketel duiden op condenserend water. Bij volledige verbranding in een moderne, goed ingeregelde cv-ketel, ontstaat naast het vrij onschuldige CO2 ook veel water. Bij koud weer condenseert dat water, waardoor het al in heel kleine concentraties zichtbaar is. Van een relevante concentratie van schadelijke verbrandingsgassen hoeft dan geen sprake te zijn.

Ter informatie merken wij op dat artikel 3.35 eigenlijk een afwijkende plaats is voor het stellen van eisen aan een rookgasafvoer. In die afdeling worden namelijk eisen gesteld aan de ventilatievoorziening en niet aan de voorziening voor rookgas. Het voorschrift kan daardoor over het hoofd worden gezien. Deze afwijking is in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), dat naar verwachting op 1 januari 2023 in werking treedt, weggenomen.

Versiedatum: 24-05-2022

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving via het vragenformulier. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Helpdesk Bouwregelgeving

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.