Vraag 102

Hoe dient de hoogte van een bouwwerk bepaald te worden?

Het antwoord op uw vraag is afhankelijk van het antwoord op de vraag of u een vergunningvrij of een vergunningplichtig bouwwerk bouwt.
Indien u een op grond van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht (Bor) vergunningsvrij bouwwerk bouwt, wordt de methode voor het meten van de hoogte gegeven in artikel 1 lid 2 van bijlage II bij het Bor. U dient de hoogte van het vergunningvrije bouwwerk te meten vanaf het aansluitend afgewerkt terrein dan wel de voet (onderzijde) van het bouwwerk tot het hoogste punt van het bouwwerk.
Indien u een vergunningplichtig bouwwerk bouwt, dan wordt de meetmethode gegeven in het plaatselijk geldende bestemmingsplan. Dit bestemmingsplan is gemeentelijke regelgeving. Het bestemmingsplan kunt u opvragen of inzien bij de gemeente.

Versiedatum: 01-10-2010

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Vragenformulier Informatiepunt Leefomgeving

U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.