Vraag 11

Ik heb een bouwwerk gebouwd waarvan ik dacht dat het vergunningvrij was. Nu blijkt dat ik toch een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen nodig had voor het bouwwerk. Wat moet ik nu doen?

Op basis van artikel 2.1 lid 1 onder a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) mag niet gebouwd worden zonder of in afwijking van de verkregen omgevingsvergunning. Aangezien u een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen nodig had, maar deze niet hebt verkregen, bent u in overtreding van artikel 2.3a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Het bouwwerk is dus illegaal gebouwd.
U kunt nu overleggen met de gemeente of het bouwwerk gelegaliseerd kan worden door het alsnog aanvragen van een omgevingsvergunning. Lukt dan niet dan kunt u overwegen het bouwwerk zodanig aanpassen dat het bouwwerk wel voldoet aan de voorwaarden voor vergunningvrij bouwen. Zie hiervoor bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor) op http://wetten.overheid.nl/BWBR0027464/2017-01-01#BijlageII.

Indien het bouwwerk niet gelegaliseerd kan worden en niet kan worden aangepast zodat het toch bouwvergunningvrij is, dan zult u het bouwwerk af moeten breken.
De gemeente heeft de bevoegdheid om handhavend op te treden tegen bouwactiviteiten die in strijd met de wet zijn verricht. Er kan dan bestuursdwang worden toegepast. Dit betekent dat de gemeente, op kosten van de overtreder, de zonder vergunning verrichte bouwwerkzaamheden ongedaan kan maken. De bestuursdwang kan worden aangezegd aan iedereen die het in zijn macht heeft om een einde aan de overtreding te maken. Daarnaast kent de wet de mogelijkheid voor het opleggen van een dwangsom om de overtreding ongedaan te maken.
Voordat de gemeente overgaat tot het toepassen van bestuursdwang moet de afweging worden gemaakt of het mogelijk is om voor het gebouwde alsnog een omgevingsvergunning te verlenen. Verzoekt de gemeente u een omgevingsvergunning aan te vragen en doet u dit niet dan loopt u het risico dat de gemeente handhavend op zal treden en u zal sommeren de voorzieningen te verwijderen. Doet u dit niet, dan kan dit tot gevolg hebben dat de gemeente de aangebrachte voorzieningen laat verwijderen.
Wij adviseren u om alsnog een omgevingsvergunning aan te vragen. De situatie dat het bouwwerk al een x-aantal jaren wordt gedoogd veranderd hier niets aan.
De procedure voor bestuursdwang en dwangsom is opgenomen in hoofdstuk 5 van de Algemene wet bestuursrecht.

Versiedatum: 01-10-2010

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Vragenformulier Informatiepunt Leefomgeving

U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.