Vraag 17

Wat is het verschil tussen een uitbouw en een aanbouw? Wat is het verschil met een bijgebouw?

In bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht (BOR) wordt niet gesproken over aan- en uitbouwen of bijgebouwen. Dergelijke bouwwerken zijn gevat onder de gezamenlijke naam: bijbehorende bouwwerken.
Het verschil tussen aan- en uitbouwen en bijgebouwen zoals gebruikt werd in het Besluit bouwvergunningsvrije en licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken (Bblb) bleek moeilijk hanteerbaar en slecht handhaafbaar. Toen het BblB opging in bijlage II bij het BOR is daarom, gekozen om deze termen samen onder te brengen in de term bijbehorende bouwwerken, waaronder zowel aanbouwen, uitbouwen, bijgebouwen als overkappingen vallen. Daarmee is ook in de voorschriften het onderscheid vervallen tussen aan- en uitbouwen en bijgebouwen.

Trefwoorden: Tuinhuisje, Schuur, Blokhut, Berging

Afbeeldingen

Schema aanbouw bijgebouw
Schema aanbouw bijgebouw

Versiedatum: 01-12-2014

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Vragenformulier Informatiepunt Leefomgeving

U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.