Vraag 208

Heb ik een bouwvergunning nodig? Zo ja , welke?

Voor bouwen, en ook voor verbouwen, heeft u soms een vergunning nodig. Wat vroeger 'bouwvergunning' werd genoemd heet tegenwoordig officieel: omgevingsvergunning voor het bouwen.

Dat een omgevingsvergunning voor het bouwen nodig kan zijn staat in artikel 2.1 lid 1, onder c van de Wet Algemene Bepalingen omgevingsrecht. Die verplichting geld voor onder meer de nieuwbouw van een woning. Voor kleine bijgebouwen en bouwwerken is een vergunning vaak niet nodig. In Bijlage II bij het Besluit Omgevingsrecht (BOR) is aangegeven wanneer voor een bouwwerk geen vergunning nodig is. Bij bouwwerken die niet onder deze voorwaarden voor het vergunningsvrij bouwen vallen is een omgevingsvergunning voor het bouwen nodig. Via de checker van het Omgevingsloket online (www.omgevingsloket.nl) kunt u eenvoudig en snel beoordelen of u een vergunning nodig heeft.

Versiedatum: 01-12-2014

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Vragenformulier Informatiepunt Leefomgeving

U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.