Vraag 214

Is voor het verbouwen van een monument een omgevingsvergunning nodig?

Verbouwen van een monument kan onder voorwaarden vergunningvrij plaatsvinden. Op 1 januari 2012 zijn twee nieuwe artikelen in bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht (Bor) in werking getreden (artikel 3a en 4a). In deze artikelen is de uitbreiding van de vergunningvrije mogelijkheden in, aan, op en  bij monumenten opgenomen. Artikel 3a gaat in op de voorwaarden waaronder geen vergunning nodig is voor onderhoud aan en het veranderen van een monument. Artikel 4a, eerste lid gaat in op het vergunningvrij bouwen in, aan, op of bij monumenten. Het tweede lid van dit artikel regelt het vergunningvrij bouwen in rijksbeschermde stads- of dorpsgezichten. Via de vergunningencheck op www.omgevingsloket.nl kunt u eenvoudig nagaan of er voor de verbouwing van uw monument een omgevinsgvergunning nodig is.

Versiedatum: 19-11-2012

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Vragenformulier Informatiepunt Leefomgeving

U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.