Vraag 219

Mag ik gaan bouwen als ik niets van de gemeente hoor?

Als het bevoegd gezag (de gemeente) niets van zich heeft laten horen binnen de officiële behandelingstermijn, mag u de aangevraagde omgevingsvergunning voor het bouwen in principe als verleend beschouwen. Er ontstaat dan een vergunning ‘van rechtswege’.
Dit geldt echter niet altijd als uw bouwplan strijdig is met het bestemmingsplan. Afhankelijk van de strijdigheid kan een fatale termijn of een termijn van orde gelden.  Aan het overschrijden van een termijn van orde is geen sanctie gesteld. Meestal heeft u een brief van de gemeente gehad waarin is aangegeven welke procedure van toepassing is. Dan kan de reguliere of uitgebreide zijn. Bij de reguliere procedure geldt een fatale termijn met een vergunning van rechtswege. Bij de uitgebreide geldt een termijn van orde zonder vergunning van rechtswege. Dat wil zeggen dat,  ook als de termijn overschreden is, niet zonder vergunning mag bouwen.
De gemeente is overigens niet verplicht om u spontaan te melden wanneer de termijn is overschreden en wat de consequenties daarvan zijn. Het is dus zonder meer verstandig bij de gemeente te infomeren naar de status van de bouwvergunning alvorens te starten met bouwen. Houdt u er overigens rekening mee dat ook bij een vergunning van rechtswege een bezwaarperiode van 6 weken geldt. In die periode kunnen belanghebbenden bezwaar maken tegen uw bouwvergunning en kan de vergunning in het uiterste geval nog worden herroepen.

Versiedatum: 01-12-2014

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Vragenformulier Informatiepunt Leefomgeving

U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.