Vraag 23

Is voor het schilderen van een bouwdeel in een andere kleur een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen benodigd?

Schilderen is niet aan te merken als bouwen in de zin van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en daarom ook niet vergunningplichtig. Voor het uitvoeren van schilderwerkzaamheden is dan ook geen omgevingsvergunning voor bouwen vereist (zie ook de uitspraken BR 1999/789 en BR 1979/412).
Voor het schilderen van een monument kan wel een omgevingsvergunning voor het wijzigen van een monument noodzakelijk zijn. Tevens is het mogelijk dat het schilderwerk in ernstige mate in strijd is met redelijke eisen van welstand (kleurstelling). De gemeente kan in dit laatste geval een handhavingsbesluit op grond van artikel 13a van de Woningwet nemen. De gemeente kan u dan bijvoorbeeld verplichten om het schilderwerk alsnog aan te passen. Neem bij twijfel dus altijd eerst contact op met de gemeente.

Versiedatum: 01-10-2010

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Vragenformulier Informatiepunt Leefomgeving

U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.