Vraag 24

Waar kan ik de definitie vinden van grondgebonden bouwwerk en wat is deze?

Het begrip 'Bouwwerk' is niet gedefinieerd in de Woningwet of de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Het begrip Bouwwerk is wel gedefinieerd in de Model Bouwverordening (art. 1.1). Bouwwerk: elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct hetzij indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren. Er is dus geen definitie van een 'grondgebonden' bouwwerk. 'Met de grond verbonden' is een eigenschap van een bouwwerk en wordt in het kader van het vergunningvrij bouwen gezien als een bouwwerk dat met de grond is verbonden of dat op de grond staat.

Versiedatum: 01-10-2010

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Vragenformulier Informatiepunt Leefomgeving

U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.