Vraag 311

Een bouwplaatsinrichting bedoelt als "keet", plaatsingduur ongeveer 1 รก 2 jaar. Is voor dergelijke bouwketen een omgevingsvergunning verplicht? En valt dit dan onder niet-permanente bouw of gelden deze regels niet voor een bouwplaatsinrichting?

Ook (tijdelijke) gebouwen en bouwwerken voor een bouwplaatsinrichting vallen onder het vergunningregiem van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Dit volgt uit de artikelen 2.1 lid 1 onder a, lid 2.3 en lid 2.8 van de Wabo en bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht (Bor). Bouwplaatsinrichting, waar bouwketen onder vallen, is op grond van artikel 2 onderdeel 20 van bijlage II bij het Bor omgevingsvergunningvrij voor de activiteiten bouwen en planologisch strijdig gebruik. Via http://wetten.overheid.nl/BWBR0027464/2017-01-01#BijlageII kunt u bijlage II van het Bor raadplegen.

Trefwoorden: Bouwkeet

Versiedatum: 01-10-2010

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Vragenformulier Informatiepunt Leefomgeving

U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.