Vraag 337

Wij hebben te maken met een aanvraag voor het bouwen van een woning die op de grens van twee gemeenten ligt. Hoe moeten we dit nu regelen?

Artikel 2.4, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) staat aangegeven hoe hiermee omgegaan moet worden. Het eerste lid bevat de hoofdregel: burgemeester en wethouders van de gemeente waar het project in hoofdzaak wordt uitgevoerd, beslissen op de aanvraag. De uitzonderingen in het tweede tot vijfde lid gaan over de situatie waarin burgemeester en wethouders geen bevoegd gezag zijn. Aangezien het een woning betreft is het meest waarschijnlijk dat burgemeester en wethouders bevoegd gezag zijn.

De omgevingsvergunning moet dus in de gemeente worden aangevraagd waar het bouwwerk grotendeels is gelegen. De aanvrager hoeft in ieder geval slechts één omgevingsvergunning aan te vragen. Indien een bouwwerk exact halverwege een gemeentegrens wordt gebouwd moeten beide gemeenten gezamenlijk besluiten in welke gemeente de aanvraag moet worden ingediend. De Wabo bevat voor deze situatie geen specifieke regels. De ruimtelijke aspecten (RO en Welstand) zullen in overleg met de andere gemeente moeten worden afgehandeld.

Wat betreft de uiteindelijke vergunningverlening is de gemeente die niet het bevoegd gezag is wel een adviseur van het bevoegd gezag op grond van artikel 6.1 van het Besluit omgevingsrecht (Bor). De gemeente die de aanvraag afhandelt dient dus verplicht advies te vragen bij de andere gemeente.

Versiedatum: 01-10-2010

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving via het vragenformulier. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Helpdesk Bouwregelgeving

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.