Vraag 337

Wij hebben te maken met een aanvraag voor het bouwen van een woning die op de grens van twee gemeenten ligt. Hoe moeten we dit nu regelen?

Artikel 2.4, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) staat aangegeven hoe hiermee omgegaan moet worden. Het eerste lid bevat de hoofdregel: burgemeester en wethouders van de gemeente waar het project in hoofdzaak wordt uitgevoerd, beslissen op de aanvraag. De uitzonderingen in het tweede tot vijfde lid gaan over de situatie waarin burgemeester en wethouders geen bevoegd gezag zijn. Aangezien het een woning betreft is het meest waarschijnlijk dat burgemeester en wethouders bevoegd gezag zijn.

De omgevingsvergunning moet dus in de gemeente worden aangevraagd waar het bouwwerk grotendeels is gelegen. De aanvrager hoeft in ieder geval slechts één omgevingsvergunning aan te vragen. Indien een bouwwerk exact halverwege een gemeentegrens wordt gebouwd moeten beide gemeenten gezamenlijk besluiten in welke gemeente de aanvraag moet worden ingediend. De Wabo bevat voor deze situatie geen specifieke regels. De ruimtelijke aspecten (RO en Welstand) zullen in overleg met de andere gemeente moeten worden afgehandeld.

Wat betreft de uiteindelijke vergunningverlening is de gemeente die niet het bevoegd gezag is wel een adviseur van het bevoegd gezag op grond van artikel 6.1 van het Besluit omgevingsrecht (Bor). De gemeente die de aanvraag afhandelt dient dus verplicht advies te vragen bij de andere gemeente.

Versiedatum: 01-10-2010

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Vragenformulier Informatiepunt Leefomgeving

U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.