Vraag 353

Is het aanleggen van een vijver vergunningplichtig?

Indien de vijver voldoet aan het gestelde in artikel 3 onderdeel 5 van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht (Bor) (op het erf bij een woning of woongebouw en niet voorzien van een overkapping), dan is geen omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen nodig. Indien het plaatsen van de vijver in strijd is met het bestemmingsplan is wel een omgevingsvergunning voor strijdig planologisch gebruik benodigd op grond van artikel 2.1 lid 1 onder c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Een vijver die slechts bestaat uit een gat in de grond met vijverfolie wordt niet gezien als bouwwerk en valt daardoor nooit onder de bouwregelgeving. Voor alle soorten vijvers kan wel een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk (de voormalige aanlegvergunning) nodig zijn. De gemeente kan u hier meer over vertellen.

Versiedatum: 01-10-2010

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Vragenformulier Informatiepunt Leefomgeving

U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.