Vraag 355

Is voor het plaatsen van een airco-unit (bijvoorbeeld op het dak of aan de gevel) een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen benodigd?

Op grond van artikel 1, lid 3 van de Woningwet moeten installaties die onderdeel uitmaken van een bouwwerk tot dat bouwwerk gerekend worden. Een vast opgestelde of ingebouwde airco-installatie is dus onderdeel van het  gebouw waarin de installatie wordt geplaatst. Het plaatsen van een airco-installatie is daarmee het veranderen van het bouwwerk waarin, waarop en/of waaraan de installatie wordt geplaatst.

Het veranderen van een bouwwerk kan onder bepaalde voorwaarden vergunningvrij zijn voor het bouwen op grond van artikel 3, onderdeel 8 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht. Een van de voorwaarden is dat het volume van het bouwwerk niet toeneemt. Op het moment dat een airco-installatie een buiten-unit heeft, dan neemt het volume van het bouwwerk toe bij plaatsing van de unit. Airco-installaties met buiten-units zijn dus in principe omgevingsvergunningplichtig voor bouwen. De helpdesk kan zich voorstellen dat in geval van kleine condensors geen sprake is van ‘toename van het volume’ als bedoeld in het Besluit omgevingsrecht. Het is echter primair aan de gemeente om dit te beoordelen. Ook heeft zich op dit punt nog geen jurisprudentie gevormd. Bij twijfel is het dan ook aan te raden om contact op te nemen met de gemeente en hen de vraag voor te leggen.

Verder dient een buiten-unit van de airco-installatie ook te passen binnen het bestemmingsplan. Als dit niet het geval is, dan moet een vergunning aangevraagd worden om te mogen afwijken van het bestemmingsplan (strijdig planologisch gebruik, artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo).

Tot slot willen wij opmerken dat verplaatsbare airco’s die een afvoerslang of losse condensor hebben (die doorgaans door een geopend raam naar buiten wordt gelegd of in het raam geplaatst) niet tot het bouwwerk worden gerekend. Een verplaatsbare airco is geen bouwwerk en daarvoor is dus geen omgevingsvergunning voor bouwen vereist.

Trefwoorden: Airconditioner, Airconditioning

Versiedatum: 02-09-2013

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Vragenformulier Informatiepunt Leefomgeving

U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.