Vraag 367

Moet er een vergunning worden aangevraagd voor het aanleggen van een riool?

Het aanleggen van riolering is vergunningvrij wat de omgevingsvergunning voor het bouwen betreft. De aanleg van riolering valt onder artikel 2, onderdeel 18, onder d van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht (Bor): “ondergrondse buis- en leidingstelsels”. Voor het aanleggen van een riolering is dus geen vergunning voor bouwen nodig. 

Uitzondering op deze regel zijn buis- en leidingstelsels die bovengronds worden aangelegd en stelsels als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van het Besluit externe veiligheid buisleidingen: “leiding bestemd of gebruikt voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, met de daarbij behorende voorzieningen”. Deze vallen onder artikel 3 onderdeel 7 van bijlage II bij het Bor. Dit betekent dat dergelijke buisleidingen in principe alleen geplaatst mogen worden in daarvoor in het bestemmingsplan aangewezen gebieden. Een omgevingsvergunning voor het bouwen is niet nodig, maar indien sprake is van strijdigheid met het planologisch kader (bestemmingsplan e.d.) dient er wel een omgevingsvergunning voor afwijken van het planologisch kader te worden aangevraagd.

Voor de aanleg van bepaalde voorzieningen ten behoeve van de riolering, zoals afzonderlijke bassins, pompkelders en ondergrondse gemalen, is in sommige gevallen wel een vergunning voor het bouwen nodig. Alleen indien deze bouwwerken voldoen aan de eisen van onderdeel a van artikel 2, onderdeel 18 is geen vergunning nodig: niet hoger dan 3 m, en de oppervlakte niet meer dan 15 m2.

Tenslotte kan op grond van het bestemmingsplan een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van ‘werk of werkzaamheden’, de oude ‘aanlegvergunning’, noodzakelijk zijn voor zowel de riolering zelf als voor de extra voorzieningen.

Versiedatum: 24-07-2017

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving via het vragenformulier. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Helpdesk Bouwregelgeving

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.