Vraag 37

Wanneer een bestaand bijgebouw wordt uitgebreid, kan dit dan vergunningvrij?

Ja dat kan. 
Waar eerst nog werd gesproken van ‘een op de grond staand bijbehorend bouwwerk in het achtererfgebied’, wordt nu gesproken van ‘een op de grond staand bijbehorend bouwwerk of uitbreiding daarvan in het achtererfgebied’ (artikel 2, onderdeel  3 en artikel 3, onderdeel 1, van Bijlage II van het Besluit Omgevingsrecht (BOR).
De toevoeging ‘of uitbreiding daarvan’ regelt dat er ook bij een uitbreiding sprake kan zijn van vergunningsvrij bouwen. 
Via de checker van het Omgevingsloket online (www.omgevingsloket.nl) kunt u eenvoudig en snel beoordelen of u een vergunning nodig heeft.

Trefwoorden: Tuinhuisje, Schuur, Blokhut, Berging

Versiedatum: 01-11-2014

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Vragenformulier Informatiepunt Leefomgeving

U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.