Vraag 370

Is voor het bouwen van een kas een omgevingsvergunning vereist?

Dat hangt af  van de afmetingen van de kas en het gebruik van de kas. De kas kan mogelijk  worden gezien als bijbehorend bouwwerk als bedoeld in onderdeel twee van artikel 2 of het eerste onderdeel van artikel 3. Of dit het geval is, is afhankelijk het  gebruik van de kas en of er al een hoofdgebouw aanwezig is op het perceel waar de kas geplaatst gaat worden.  
Als er nog  geen hoofdgebouw aanwezig is, is altijd een vergunning nodig. Als er wel een hoofdgebouw aanwezig is, is het gebruik van de kas relevant. Van belang is dat  beide kassen functioneel verbonden zijn. Dat houdt in dat het gebruik van beide  kassen in relatie tot elkaar moet staan. Dit is bijvoorbeeld niet het geval als  de kassen voor verschillende bedrijven worden gebruikt. Ook indien door het  plaatsen van de kas de oorspronkelijke kas niet meer als hoofdgebouw kan worden  aangemerkt (doordat de nieuwe kas belangrijker is voor de verwezenlijking van  de bestemming dan de reeds aanwezige kas) is geen sprake van een bijbehorend  bouwwerk.

Als laatste  is de plaats van de kas nog relevant, afhankelijk van het artikel van bijlage  II van het Besluit omgevingsrecht waaronder de kas wordt gebouwd. Voldoet de kas aan de in artikel 2 gestelde voorwaarden, dan kan deze worden geplaatst, ook als de kas in strijd  of is met het bestemmingsplan. Artikel 3 biedt aanvullende mogelijkheden voor het vergunningsvrij bouwen van een bijbehorend bouwwerk . Wel moet het bestemmingsplan het bouwen van dat bouwwerk toestaan. Als de kas op grond van het bestemmingsplan niet is toegestaan, dan heeft u een omgevingsvergunning voor afwijken van het bestemmingsplan nodig. 

Uw gemeente kan u inzicht geven de bouwmogelijkheden van het bestemmingsplan. Ook kan de gemeente aangeven of het mogelijk is een omgevingsvergunning te krijgen om af te wijken van het bestemmingsplan. toestaat. 
Op www.omgevingsloket.nl treft u de vergunningcheck aan. Daarmee kunt u eenvoudig en snel beoordelen of u een vergunning nodig heeft. Een kas valt daar onder de categorie ‘bijbehorende  bouwwerken’.

Versiedatum: 01-11-2014

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Vragenformulier Informatiepunt Leefomgeving

U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.