Vraag 372

Ik wil een lichtkoepel maken in mijn dak, moet ik hiervoor een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen aanvragen?

In veel gevallen is dit niet nodig. In artikel 2 onderdeel 5 van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht (Bor) wordt beschreven onder welke voorwaarden een dakraam, daklicht, lichtstraat of soortgelijke daglichtvoorziening zonder omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen en planologisch strijdig gebruik mag worden gebouwd. Bijlage II bij het Bor kunt u vinden in http://wetten.overheid.nl/BWBR0027464/2017-01-01#BijlageII.

Versiedatum: 01-10-2010

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Vragenformulier Informatiepunt Leefomgeving

U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.