Vraag 374

Welke vergunningen moet ik aanvragen op het moment dat ik een gebouw (woning of bedrijfspand) wil splitsen in 2 afzonderlijk te gebruiken delen?

Indien u een bestaand gebouw wilt splitsen in twee afzonderlijk bruikbare eenheden, dan is er diverse regelgeving van toepassing. Niet alleen landelijke regelgeving maar ook gemeentelijke. Op het moment dat u een gebouw wilt splitsen zult u eerst bij de gemeente na moeten vragen of dit op grond van de gemeentelijke regelgeving is toegestaan en of er vergunningen vereist zijn op grond van de gemeentelijke regelgeving.

Betreffende de landelijke regelgeving heeft u waarschijnlijk een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen nodig. Dit is alleen vereist indien er bij de splitsing ook bouwwerkzaamheden aan het gebouw worden uitgevoerd. Indien er verbouwd wordt, dan kunnen deze werkzaamheden mogelijk gezien worden als een verandering van een bouwwerk zoals bedoeld in artikel 3, onderdeel 8 van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht (Bor). Wordt aan de drie voorwaarden uit artikel 3, onderdeel 8 voldaan, dan hoeft u geen ongevingsvergunning voor de activiteit bouwen aan te vragen. Voldoet u niet aan één of meer voorwaarden, dan zult u een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen aan moeten vragen. Splitst u woningen of voegt u twee woningen samen dan is dat op grond van het Bor nooit zonder omgevingsvergunning voor bouwen toegestaan.
Indien er niet verbouwd hoeft te worden is nooit een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen vereist. Indien door het verbouwen strijdigheid met het bestemmingsplan ontstaat, dan zult u tevens een omgevingsvergunning voor strijdig planologisch gebruik aan moeten vragen..Ongeacht of er wel of niet verbouwd wordt, zal het gebouw aan alle eisen die het Bouwbesluit 2012 stelt aan de ontstane afzonderlijke delen, moeten voldoen. Dit kan betekenen dat er dan alsnog verbouwd moet worden en er toch een vergunning is vereist.

Wij adviseren u in geval van splitsing uw plan uitvoerig met de gemeente door te nemen. De gemeente kan u precies vertellen waar het plan aan dient te voldoen.

Versiedatum: 01-07-2011

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Vragenformulier Informatiepunt Leefomgeving

U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.