Vraag 414

Mijn buren hebben hun keuken geheel vernieuwd en verplaatst binnen de woning. Daarbij is ook hun keukenafvoer verplaatst van de achtergevel naar de zijgevel. Deze zijgevel bevindt zich op een afstand van 1.20 m van de perceelsgrens. Boven deze gang bevinden zich vier ramen van onze slaapkamers, zodat wij last hebben van de bak- en braadlucht van onze buren. Hoe is dit in het Bouwbesluit geregeld?

Uw buren hebben de bestaande uitmonding van de afzuigkap verplaatst. Dit is, in termen van het Bouwbesluit 2012, 'verbouw'. Daarop zijn de eisen voor verbouw van het Bouwbesluit 2012 van toepassing. Voor wat betreft ventilatie is dit artikel 3.35 lid 1. Hierin staat dat bij verbouw het rechtens verkregen niveau geldt. Dat is het bouwkundige kwaliteitsniveau zoals dat bestaat voorafgaande aan de verbouwing. Het mag als het ware niet slechter worden dan het was, met het niveau nieuwbouw als bovengrens. Voor nieuwbouw geldt dat de loodrecht op de zijgevel gemeten afstand van de uitmonding van de afvoervoorziening tot de perceelsgrens ten minste 2 meter moet zijn (zie artikel 3.33 lid 3).
Maar uit uw beschrijving maken wij op dat de afstand 1,20 m is. In dat geval geldt dus het rechtens verkregen niveau, en mag de luchtkwaliteit niet slechter worden dan voorafgaande aan de verbouwing (toen de uitmonding nog in de achtergevel zat).
Verder kan er sprake zijn van overtreding van het Burenrecht. Overlast als gevolg van stank wordt geregeld door het burenrecht uit het Burgerlijk Wetboek. Artikel 5.37 van het NBW luidt: “De eigenaar van een erf mag niet in een mate of op een wijze die volgens artikel 162 van Boek 6 onrechtmatig is, aan eigenaars van andere erven hinder toebrengen zoals door het verspreiden van rumoer, trillingen, stank, rook of gassen, door het onthouden van licht of lucht of door het ontnemen van steun.” Dit betreft privaatrecht.
Overigens bepaalt het Burenrecht ook dat uw buren moeten overleggen met u als uw buren op of bij de erfgrens willen bouwen.

Versiedatum: 27-01-2014

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Vragenformulier Informatiepunt Leefomgeving

U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.