Vraag 444

Betreft verbouw van een woning ten behoeve van dag- of weekendopvang van gehandicapte kinderen. Een aantal van de kinderen is bedgebonden. Welke gebruiksfunctie moeten we hiervoor aangeven? Als het 'woonfunctie' is kan de brandweer dan aanvullende brandveiligheidsvoorzieningen eisen, en zo ja, op grond van welke regelgeving?

De aanvrager van de omgevingsvergunning voor het bouwen bepaalt zelf de gebruiksfunctie(s) van de ruimten van het gebouw. De aangegeven gebruiksfunctie(s) bepaalt (bepalen) de gebruiksmogelijkheden van het bouwwerk. Een huis voor verstandelijk gehandicapten kan als woonfunctie voor zorg of als gezondheidszorgfunctie worden aangemerkt (zie de definitie van gezondheidszorgfunctie volgens Bouwbesluit, artikel 1.1). Verder zou hier ook sprake kunnen zijn van een in dat zelfde lid bedoelde logiesfunctie al dan niet gecombineerd met gezondheidszorgfunctie. Als de aanvrager van de omgevingsvergunning het bouwwerk als woonfunctie (voor zorg) heeft aangemerkt, moet de gemeente het bouwplan dus toetsen op grond van de eisen die het Bouwbesluit 2012 stelt aan een woonfunctie (voor zorg), waaronder eisen aan het brandveilig gebruik van het bouwwerk. De brandweer kan dan alleen aanvullende voorwaarden verbinden aan de omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik (gebruiksvergunning) volgens de WABO of aan een gebruiksmelding volgens artikel 1.21 van het Bouwbesluit 2012.

Versiedatum: 27-01-2014

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Vragenformulier Informatiepunt Leefomgeving

U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.