Vraag 477

Een tuinbouwkas met een vuurbelasting van minder dan 150 MJ/m2 hoeft op grond van artikel 2.82, lid 8 van het Bouwbesluit 2012, niet in een brandcompartiment te liggen. Een tuinbouwkas kent dus ook geen subbrandcompartimenten. En in een tuinbouwkas worden dus ook geen eisen gesteld aan loopafstanden volgens 2.102 lid 4 ! Klopt dit?

Als er geen brandcompartiment hoeft te zijn, hoeven er ook geen subbrandcompartimenten te zijn. Dan zijn alle eisen die gekoppeld zijn aan subbrandcompartimenten, niet van toepassing, zoals de eis van artikel 2.102 lid 4 m.b.t. de maximale loopafstand.

Op zich is het ook niet raar dat er voor tuinbouwkassen geen eisen zijn met betrekking tot vluchtmogelijkheden. Een tuinbouwkas bestaat voor het grootste deel uit glas. Bij een brand zullen de ruiten springen, zodat het feitelijk een buitenbrandje blijft.

Dit wil overigens niet zeggen dat de veiligheid en gezondheid van personen in een tuinbouwkas veronachtzaamd kan worden. De arbeidsomstandigheden in de kas moeten namelijk voldoen aan de krachtens de Arbeidsomstandigheidenwet gestelde eisen.

Versiedatum: 20-10-2017

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Vragenformulier Informatiepunt Leefomgeving

U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.