Vraag 48

Is het vervangen van kozijnen door kozijnen van een andere materiaalsoort vergunningvrij?

In artikel 2, eerste lid van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor) is bepaald dat er geen omgevingsvergunning nodig is als de er sprake is van gewoon onderhoud. Met gewoon onderhoud worden werkzaamheden bedoeld die erop gericht zijn om te behouden wat er is. De detaillering, profilering of vormgeving mogen daarbij niet veranderen. Van zo'n ontoelaatbare verandering is bijvoorbeeld het geval als een nieuwe raamindeling wordt toegepast, wat veelal het gevolg is als de bestaande kozijnen worden vervangen door kozijnen van een andere materiaalsoort. Doorslaggevend criterium is echter of er een verandering optreedt in het uiterlijk. Indien nieuwe kozijnen worden geplaatst van een andere materiaalsoort, maar met een gelijke detaillering, profilering en vormgeving blijft het uiterlijk gelijk en zal er dus wel degelijk sprake kunnen zijn van gewoon onderhoud.   Naast de toelichting van het Bor, kan deze werkwijze mede uit jurisprudentie worden afgeleid en uit de circulaire 23, december 2002 van VROM (MG 2002-28 ). 
Als er geen sprake is van gewoon onderhoud is kunnen de werkzaamheden toch nog vergunningvrij zijn. Het Besluit omgevingsrecht geeft in bijlage II, artikel 2, onderdeel 7, voorwaarden waaronder het vervangen van kozijnen vergunningvrij is, ook als er geen sprake is van gewoon onderhoud.

Trefwoorden: Raam

Versiedatum: 01-12-2014

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Vragenformulier Informatiepunt Leefomgeving

U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.