Vraag 481

Onder welke gebruiksfunctie valt een "wozoco". Is dit een 'woonfunctie voor zorg' of een 'gezondheidszorgfunctie'?

De aanvrager van een omgevingsvergunning bepaalt zelf wat de gebruiksfuncties van de ruimten in het bouwwerk zijn.  De aangemerkte gebruiksfuncties bepalen het niveau van eisen en de gebruiksmogelijkheden van het bouwwerk. De gemeente toetst de aanvraag op grond van de aangemerkte gebruiksfuncties. 

Er is van een ‘woonfunctie voor zorg’ sprake als het een woning (woonfunctie) betreft die bestemd is voor verlening van professionele zorg aan de bewoners met een vanuit het zorgaanbod georganiseerde koppeling tussen wonen en zorg in een daarvoor bestemde en uitgeruste woonfunctie (zie de definitie in artikel 1.1 lid 2 van het Bouwbesluit). De professionele zorg wordt in de regel verleend op grond van de Algemene Wet bijzondere ziektekosten (Awbz), de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), maar dit is niet per sé noodzakelijk.

Het gaat bij de woonfunctie voor zorg om een ‘objectbenadering’: de door of via  de professionele zorgaanbieder aangeboden en ingerichte huisvesting en de keuze voor de gebruiksfunctie die daarbij past. Maatgevend bij de keuze van de gebruiksfunctie is het zorgaanbod waar de exploitant zich op richt en niet de mate van zelfredzaamheid van de bewoner (hoewel de mate van zelfredzaamheid natuurlijk wel een rol heeft gespeeld bij de totstandkoming van het eisenniveau in het Bouwbesluit).  De zorgaanbieder neemt de verantwoordelijkheid voor de brandveiligheid van de cliënt over.

Het Bouwbesluit 2012 geeft de eisen die behoren bij deze gebruiksfunctie. Daarbij zal het voorkomen dat de tabellen van het Bouwbesluit de ene keer wel specifieke eisen geven voor de woonfunctie voor zorg en de andere keer niet. Als de 'woonfunctie voor zorg' niet apart als subgebruiksfunctie in een tabel staat aangegeven, gelden hiervoor de eisen die bij de gebruiksfunctie 'woonfunctie' horen.

U kunt een gedeelte van het gebouw aanmerken als gezondheidszorgfunctie en een ander gedeelte als woonfunctie voor zorg, en bijvoorbeeld een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte als bijeenkomstfunctie, etc. Een ruimte kan ook tegelijkertijd worden aangemerkt als ruimte van een woonfunctie voor zorg en ruimte van een gezondheidszorgfunctie. Het is dan een gemeenschappelijke ruimte. Een gemeenschappelijke ruimte moet voldoen aan de voorschriften van het Bouwbesluit 2012 die gelden voor iedere gebruiksfunctie die van de ruimte gebruik maakt.

Voor de volledigheid merken wij op dat de gemeente handhavend kan optreden indien het daadwerkelijke gebruik uiteindelijk blijkt af te wijken van het in de vergunningaanvraag aangegeven gebruik.

Versiedatum: 27-05-2013

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Vragenformulier Informatiepunt Leefomgeving

U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.