Vraag 50

Is het mogelijk om beperkingen op te leggen aan de afmetingen van reclame uitingen die gezien kunnen worden als verandering van een bouwwerk?

Om te vallen onder de ‘verandering van een bouwwerk’ moet logischerwijs sprake zijn van een verandering van een bestaand bouwwerk. Uit jurisprudentie volgt dat (zelfstandige) bouwwerken niet gezien kunnen worden als een ‘verandering’. Een reclamebord aan een gevel zal al snel niet meer gezien kunnen worden als een verandering maar moet als los bouwwerk worden beoordeeld.
Er van uitgaande dat wel sprake is van een verandering, gelden er op zich geen beperkingen aan de afmetingen, maar via het bestemmingsplan dan wel de voorschriften uit in andere gemeentelijke verordeningen (bouwverordening en APV) en de eisen ten aanzien van welstand kunnen wel degelijk beperkingen worden gesteld ten aanzien van de afmetingen.
De gemeente zal het vergunningvereiste moeten afwegen tegen het begrip ‘verandering van een bouwwerk’ zoals genoemd in artikel 3, onderdeel 8 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Bouwwerken die onder artikel 3 vallen moeten wel passen binnen het bestemmingsplan, als de reclame niet is toegestaan op grond van het bestemmingsplan dient altijd een omgevingsvergunning aan te vragen om in strijd met het bestemmingsplan te mogen handelen. En natuurlijk kan het zo zijn dat een omgevingsvergunning voor reclame nodig is.

Trefwoorden: Reclamebord

Versiedatum: 01-07-2011

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Vragenformulier Informatiepunt Leefomgeving

U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.