Vraag 518

Bij de bepaling van de omvang van een subbrandcompartiment met een gezondheidszorgfunctie met aan bed gebonden patiënten, wordt bij het bepalen van de omvang rekening gehouden met permanente bewaking van het subbrandcompartiment. Mag dit bestaan uit een brandmeldinstallatie met volledige bewaking of moet dit een persoon zijn. Indien dit laatste het geval is, in welke regelgeving is dit terug te vinden?

Er is sprake van permanente bewaking als bedoeld in het zesde lid van artikel 2.93  (nieuwbouw), respectievelijk het vijfde lid van artikel 2.99 (bestaande bouw) als de ontruimingsorganisatie bij een subbrandcompartiment afdoend is voor het veilig kunnen evacueren van een compartiment tot 500 m² (nieuwbouw) of 1000 m² (bestaande bouw)[1]. De in het zesde lid van artikel 2.93 bedoelde permanente bewaking is dus niet het zelfde als een in het tweede lid van artikel 6.20 bedoelde volledige bewaking bij een brandmeldinstallatie.

In de toelichting op het Bouwbesluit 2003 is over ‘permanente bewaking’ nog het volgende te lezen: “Verpleegafdelingen waar een permanente bewaking is, zoals een intensive care-afdeling, mogen samen met de daarbij behorende nevenruimten als één subbrandcompartiment worden aangemerkt. In zulke situaties kan het aanwezige personeel namelijk de patiënten direct in veiligheid brengen”. De verwijzing in de toelichting naar de intensive care is niet overgenomen in het Bouwbesluit 2012. Deze verwijzing deed namelijk onvoldoende recht aan de mogelijkheid dat ook bij andere afdelingen een afdoend bewakingsniveau kan worden gewaarborgd en aan het feit dat men ook bij een intensive care naast aandacht voor de medische zorgtaken ook specifiek aandacht zal moeten hebben voor de kwaliteit en beschikbaarheid van de interne hulpverleningsorganisatie.[1] De instelling is daarvoor verantwoordelijk en zal daar invulling aan moeten geven. Het bevoegd gezag toetst of wat de instelling heeft gedaan in overeenstemming is met het Bouwbesluit 2012. Het bevoegd gezag kan zich daarbij laten adviseren door onder meer de brandweer.

Versiedatum: 19-10-2017

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving via het vragenformulier. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Helpdesk Bouwregelgeving

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.