Vraag 531

Artikel 2.58 van het Bouwbesluit gaat over het onbrandbaar materiaal van een schacht die aan meer dan één brandcompartiment grenst, met de uitzondering van een schacht die ligt in en uitsluitend voert langs toiletruimten of badruimten. Kunnen bij deze schachten waarvoor een uitzondering geldt (omdat ze alleen langs 'natte ruimten' voeren) de brandwerende voorzieningen (zoals de brandmanchetten of brandkleppen) dan ook achterwege blijven? Dit omdat de nota van toelichting ook aangeeft dat er weinig tot geen brandbare materialen aanwezig zijn in deze ruimten.

De eis van artikel 2.58 staat los van het al dan niet aanwezig zijn van brandmanchetten of -kleppen. Uit de toelichting op dit artikel blijkt dat de eis wordt gesteld in verband met het ontstaan van een brand in de schacht.

Brandmanchetten of -kleppen kunnen nodig zijn om aan een bepaalde wbdbo-eis te voldoen. Het Bouwbesluit 2012 (artikel 2.82 lid 3) zegt dat een toilet- of badruimte niet in een brandcompartiment hoeft te liggen. Als in een appartementengebouw de natte ruimten boven elkaar liggen, en als de natte ruimten niet in een (sub)brandcompartiment liggen, is een van de wegen waarlangs de brand kan door- en overslaan van een verblijfsgebied van een woning naar bijvoorbeeld het verblijfsgebied van een erboven gelegen woning, de weg via de eigen natte ruimte, vervolgens de schacht en daarna de natte ruimte van de bovenliggende woning. De branddoor- en brandoverslag van een brandcompartiment naar een andere ruimte, eventueel via de schacht, moet ook aan de gestelde eisen voldoen. Daarvoor kan het nodig zijn om bijzondere aandacht te besteden aan de afdichting van doorvoeringen van leidingen door de schachtwand, bijvoorbeeld door middel van brandmanchetten of -kleppen.

Brandmanchetten of - kleppen kunnen een bijdrage aan de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) leveren, maar het Bouwbesluit 2012 stelt ze niet verplicht. Andere oplossingen kunnen ook voldoen. In sommige gevallen kan ook aan de eisen worden voldaan zonder voorzieningen als brandkleppen of brandmanchetten. In de ISSO/SBR publicatie 'Brandveilige doorvoeringen (brand- en rookwerende oplossingen voor installatietechnische doorvoeringen)', vindt u hiervoor enige richtlijnen.

Zie ook vraag 439.

Versiedatum: 23-05-2013

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Vragenformulier Informatiepunt Leefomgeving

U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.