Vraag 611

Wanneer moet ik in een gebouw met één of meer woonfuncties voor kamergewijze verhuur een brandmeldinstallatie en/of rookmelders installeren?

Een woonfunctie voor kamergewijze verhuur hoeft geen brandmeldinstallatie behoeft te hebben, behalve als er sprake is van een groepswoning voor zorg (zie bijlage 1 brandmeldinstallaties bij artikel 6.20, eerste lid van het Bouwbesluit 2012).

Rookmelders kunnen wel vereist zijn volgens artikel 6.21 lid 2 en 3. Rookmelders moeten worden aangebracht in elke verblijfsruimte, tenzij elke wooneenheid in de woonfunctie een afzonderlijk subbrandcompartiment is en tussen elke wooneenheid en een ruimte in de woonfunctie buiten de wooneenheid een WBDBO van meer dan 30 minuten aanwezig is.  Verder moet een rookmelder worden aangebracht in elke besloten ruimte waardoor een vluchtroute voert tussen de uitgang van een verblijfsruimte en de uitgang van de woonfunctie, tenzij het gaat om een woonfunctie voor zorg waarvoor een brandmeldinstallatie vereist is. 

De rookmelders moeten voldoen aan de primaire inrichtingseisen van de NEN 2555. Voor nieuwbouw geldt de NEN 2555:2008. Deze norm eist dat in iedere verblijfsruimte en in een buiten een verblijfsruimte gelegen vluchtroute in de woning, het minimale geluidniveau van het alarmsignaal van de rookmelder, gemeten op enig punt in die ruimte, minimaal 65 dB(A) is en in iedere bedruimte minimaal 75 dB(A) bedraagt. Deze prestatie-eis kan, aanvullend op de projecteringseisen volgens hoofdstuk 8 van de NEN 2555:2008, het installeren van extra rookmelders en/of het koppelen van rookmelders tot gevolg hebben (volgens hoofdstuk 6 van de NEN 2555:2008). Bij koppelbare rookmelders wordt, bij een alarmstatus van een van de rookmelders, het alarmsignaal afgegeven door alle gekoppelde rookmelders.

Voor bestaande bouw geldt de NEN 2555:2002. Deze norm eist alleen dat, op het moment dat de rookmelder in alarmstatus treedt,  de op de elektrische installatie aangesloten rookmelder gedurende ten minste 4 min een akoestisch alarmsignaal genereert met een geluiddrukniveau van ten minste 85 dB(A) gemeten op een afstand van 3 m.

Versiedatum: 23-05-2013

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Vragenformulier Informatiepunt Leefomgeving

U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.