Vraag 629

Wij hebben een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen en planologisch strijdig gebruik afgegeven, voor een bouwplan met 15 verdiepingen. Nu wil men een extra verdieping aan het gebouw toevoegen. Moet hiervoor een nieuwe vergunning worden aangevraagd of kan worden volstaan met een wijziging van de bestaande omgevingsvergunning. En aan welke voorschriften moet het bouwplan getoetst worden: de voorschriften die nu gelden of de voorwaarden zoals ze golden ten tijde van de oorspronkelijke aanvraag.

Als een bouwplan afwijkt van de vergunning dan kan bij een 'ondergeschikte wijziging' worden volstaan met een aantekening op de bestaande vergunning dan wel het (achteraf) toevoegen van een revisietekening. Als de wijziging van de aanvraag zodanig is dat sprake is van een aanzienlijke wijziging van het bouwplan, met gevolgen voor bijvoorbeeld welstand of ruimtelijke ordening, dan spreekt het voor zich dat er een nieuwe omgevingsvergunningaanvraag moet worden gedaan. Deze nieuwe aanvraag wordt dan voor de Bouwbesluitaspecten getoetst aan de op het moment van de nieuwe aanvraag geldende voorschriften van het Bouwbesluit. In het onderhavige geval is het toevoegen van een bouwlaag ons inziens geen ‘ondergeschikte wijziging’. Zeker niet als deze wijziging niet past binnen de verleende omgevingsvergunning voor het planologisch strijdige gebruik (voormalige ontheffing) en er een nieuwe procedure gevoerd moet worden.

Toelichting:
Een bouwplan wordt door het bevoegde gezag (meestal de gemeente) beoordeeld op basis van de toetsingsgronden van artikelen 2.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Voor wat betreft de Bouwbesluitaspecten wordt getoetst aan de Bouwbesluiteisen zoals die bestonden ten tijde van de aanvraag van de omgevingsvergunning. Dat volgt uit de overgangsbepaling van artikel 7.1 van het Bouwbesluit. Voor wat betreft de overige aspecten (bouwverordening, bestemmingsplan/ruimtelijke ordening, welstandscriteria, e.d.) wordt getoetst aan het recht dat geldt op het moment van het nemen van de beslissing op de aanvraag.

Versiedatum: 01-10-2010

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Vragenformulier Informatiepunt Leefomgeving

U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.