Vraag 67

Gemeenten moeten een doorzichtiger en objectiever welstandsbeleid gaan voeren. Wat wordt hiermee bedoeld?

Iedere gemeente moet in een welstandsnota hebben vastgesteld waaraan een bouwwerk qua welstand moet voldoen. In de welstandsnota moeten objectieve en zo concreet mogelijke voorschriften (welstandscriteria) worden geformuleerd zodat een initiatiefnemer zelf kan toetsen of zijn of haar bouwplan aan welstand voldoet. De welstandsnota is op te vragen bij de gemeente. Heeft een gemeente geen welstandsnota dan mag die gemeente geen welstandseisen stellen!
Die criteria in de welstandsnota zijn voor de gemeente bindend voor de beoordeling van een bouwwerk aan redelijke eisen van welstand. Ook de welstandscommissie of de stadsbouwmeester dient bij de advisering over aanvragen om omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen uit te gaan van de welstandsnota. Alleen in specifieke gevallen mag het bevoegde gezag (meestal de gemeente) / de welstandscommissie (goed gemotiveerd!) afwijken van de welstandsnota.

Versiedatum: 01-10-2010

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Vragenformulier Informatiepunt Leefomgeving

U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.