Vraag 69

Is voor het planten van bomen, struiken en dergelijke een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen nodig? En wat nu als ik van klimop of Hedera een erfscheiding maak?

Een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen is alleen nodig voor activiteiten die vallen onder het regime van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Dit is het geval indien sprake is van bouwen: “Het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen, veranderen of het vergroten (van een bouwwerk)”.
U heeft dus pas een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen nodig indien u ergens een bouwwerk wil bouwen. De definitie van bouwwerk in de Modelbouwverordening is: “Elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct hetzij indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren”.
Bomen, struiken en andere planten zijn geen bouwwerk en vallen dan ook nooit onder de omgevingsvergunningplicht voor bouwen. Indien u een ‘groene’ erfscheiding maakt dan kan deze echter wel omgevingsvergunningplichtig zijn indien de ondersteunings- of draagconstructie van de klimop een bouwwerk is. Een draagconstructie bestaande uit in de grond geplaatste palen die onderling verbonden zijn met draad, latten of gaas, voldoet aan de definitie van ‘bouwwerk’. Ook kant en klaar te plaatsen groene erfscheidingen, die verkocht worden bij tuincentra en bouwmarkten en die worden gedragen door een in de grond geplaatste ondersteuningsconstructie worden gezien als bouwwerk. Het feit dat de draagconstructie aan het zicht is onttrokken doordat de planten reeds volgroeid zijn, veranderd niets aan het feit dat er sprake is van een bouwwerk. Deze bouwwerken kunnen overigens onder voorwaarden vergunningvrij zijn, aangezien het gezien wordt als een erf- of perceelafscheiding. Of u een erf- of perceelafscheiding zonder omgevingsvergunning mag bouwen kunt u eenvoudig nagaan via de checker van het Omgevingsloket online. Indien u twijfelt over uw erfscheiding neem dan contact op met de gemeente.

Trefwoorden: Erfafscheiding

Versiedatum: 01-10-2010

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Vragenformulier Informatiepunt Leefomgeving

U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.