Vraag 75

Indien ik een omgevingsvergunningvrij bouwwerk wil bouwen bij, in, op of boven het water, krijg ik dan nog met andere vergunningen te maken?

Aangezien het bouwwerk vergunningvrij is hoeft u geen omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen en meestal ook niet voor planologisch strijdig gebruik aan te vragen. Dat betekent echter niet dat u geen enkele vergunning hoeft aan te vragen. Bouwt u in of in de buurt van water vraag dan in ieder geval altijd bij uw gemeente of het waterschap na of u het betreffende bouwwerk daar wel mag bouwen. Waterschappen bouwen al honderden jaren dijken om ons land te beschermen tegen water uit de zee, rivieren, beken en sloten. Waterschappen zorgen ervoor dat de dijken en duinen sterk genoeg en in goede staat blijven. De zorg voor de waterkering, dijkbeheer, houdt in dat de waterschappen de dijken op hoogte houden, en de glooiingen en de grasmat of andere dijkbedekking onderhouden. Ze letten er tevens op dat dijken niet worden beschadigd en dat waterlopen vrij blijven.

Waterschappen stellen regels op over de wijze waarop bebouwing op of bij waterkeringen of waterafvoeren op een verantwoorde manier kan plaatsvinden. Deze regels liggen vast in het Waterschapskeur. Vraag dus bij twijfel bij het Waterschap na of in uw geval beperkingen gelden voor het vergunningvrij bouwen.

Versiedatum: 01-10-2010

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Vragenformulier Informatiepunt Leefomgeving

U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.