Vraag 786

Hoe werkt het overgangsrecht onder Wkb? Met andere woorden: vanaf wanneer gaan de verschillende onderdelen van de wet gelden?

Bij het antwoord op deze vraag moet onderscheid worden gemaakt tussen het publiekrechtelijke deel en het privaatrechtelijke deel.


Het publiekrechtelijke deel betreft de verplichte kwaliteitsborger en de bouw- en gereedmelding. Deze regels gelden voor alle bouwprojecten waarvoor een vergunning wordt aangevraagd na inwerkingtreding van de Wkb. Aanvragen die worden gedaan voor de inwerkingtreding van de wet worden door de gemeente afgehandeld volgens het oude recht (volgens de huidige systematiek)

het privaatrechtelijke deel kent twee verschillende momenten van inwerkingtreding:
  • De regels die in het oorspronkelijke wetsvoorstel waren opgenomen zijn van toepassing op aannemingsovereenkomsten die gesloten worden na inwerkingtreding van de wijzigingen van het Burgerlijk wetboek. Dit geldt voor de regels voor aansprakelijkheid, de nieuwe regels voor de 5%-regeling en de plicht aan te geven hoe een aannemer verzekerd is.
  • De regels die bij amendement zijn toegevoegd (het consumentendossier en de aangescherpte waarschuwingsplicht) gelden direct vanaf het moment van inwerkingtreding van de wet. Dus bij bouwprojecten die nu al lopen en na de start van de Wkb worden opgeleverd moet een consumentendossier worden geleverd bij oplevering. Dit wordt echter nog aangepast.
De minister van BZK heeft inmiddels richting de Eerste en de Tweede Kamer aangegeven dat voor het consumenten / dossier bij oplevering alsnog in overgangsrecht zal worden voorzien. De plicht dat er een consumentendossier moet worden verstrekt zal daarom pas later in werking treden en alleen van toepassing zijn op contracten afgesloten NA inwerkingtreding.

Trefwoorden: Overgangsbepaling, WKB, Kwaliteitsborging, Overgangsrecht

Versiedatum: 21-12-2022

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Vragenformulier Informatiepunt Leefomgeving

U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.