Vraag 79

Op een deel van mijn grond rust een andere bestemming (agrarisch, bos, groenvoorziening, etc.) dan op het overige deel (bebouwing). Mag ik nu een vergunningvrij bijgebouw bouwen op die delen van mijn grond met bijvoorbeeld bestemming ‘groenvoorziening’?

Of er op dat deel vergunningvrij gebouwd kan worden is afhankelijk van het antwoord op de vraag of dat deel van het perceel gezien kan worden als erf behorende bij het hoofdgebouw. Daartoe dient dat deel van het perceel te voldoen aan de definitie van erf zoals die in bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht (Bor) opgenomen: "Erf: al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct gelegen is bij een hoofdgebouw en dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat gebouw, en, voor zover een bestemmingsplan of beheersverordening van toepassing is, deze die inrichting niet verbieden” (Die inrichting is verboden als iedere vorm van bouwen en aanbrengen van verharding is verboden). Voldoet een deel van het perceel niet aan deze definitie, dan kan dat deel niet als erf worden gezien en kan er dus niet vergunningvrij een bijbehorend bouwwerk (aanbouw, uitbouw, bijgebouw of overkapping) op gebouwd worden.

Uw gemeente kan u meer vertellen over en inzicht geven in het bestemmingsplan en de beheersverordening die op uw grond van toepassing is. Ook kan de gemeente u helpen met het beantwoorden van de vraag of het gedeelte dat u zou willen bebouwen ‘erf’ is als bedoeld in het Bor. 

Trefwoorden: Tuinhuisje, Carport, Schuur, Blokhut, Berging, Carpoort, Afdak

Versiedatum: 01-11-2014

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving via het vragenformulier. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Helpdesk Bouwregelgeving

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.