Vraag 796

Wat moet er worden opgenomen in de gereedmelding van een bouwwerk en hoe ziet het dossier bevoegd gezag er uit?

Als een bouwwerk gereed is dan moet - 10 werkdagen voor ingebruikname - een melding bij de gemeente worden gedaan. De melding bestaat uit de verklaring van de kwaliteitsborger en het dossier bevoegd gezag:


De verklaring van de kwaliteitsborger bestaat uit de volgende onderdelen:
  1. opgave welk instrument is toegepast en de verklaring dat de kwaliteitsborger dat instrument ook mag gebruiken.
  2. verklaring dat de kwaliteitsborging zijn werkzaamheden heeft uitgevoerd overeenkomstig de in het instrument gestelde eisen.
  3. verklaring dat er naar het oordeel van de kwaliteitsborger een gerechtvaardigd vertrouwen is dat het bouwwerk voldoet aan de voorschriften, bedoeld in de hoofdstukken 2 tot en met 6 van het Bouwbesluit 2012 (wordt straks Besluit bouwwerken leefomgeving, de opvolger van het Bouwbesluit)
In de verklaring wordt tevens ingegaan op de maatregelen die zijn getroffen om de risico's die in het borgingsplan zijn opgenomen te beheersen.

In het dossier bevoegd gezag wordt informatie opgenomen over:
  1. de aanduiding van de gebruiksfuncties, verblijfsgebieden, verblijfsruimten en de afmetingen en de bezetting van alle ruimten, inclusief totaaloppervlakten per gebruiksfunctie
  2. de constructieve delen van het bouwwerk
  3. de brandveiligheid (dezelfde informatie als ook moet worden ingediend bij een melding brandveilig gebruik)
  4. ede inrichting van het bij het bouwwerk behorende terrein met daarop aangegeven de voorzieningen voor de bereikbaarheid en de plaats van bluswatervoorzieningen en opstelplaatsen van brandweervoertuigen
  5. het ventilatiesysteem
  6. de energiezuinigheid van het bouwwerk
  7. toegepaste gelijkwaardige oplossingen als bedoeld in artikel 1.3 (onderbouwing van een eventuele gelijkwaardige oplossing)
In aanvulling hierop moet tevens van zaken die vooraf als risicovol zijn aangegeven bij de gereedmelding informatie worden geleverd over het resultaat van de beheersmaatregelen.

Trefwoorden: Verklaring, WKB, Dossier bevoegd gezag, Verklaring kwaliteitsborger, Gerechtvaardigd vertrouwen

Versiedatum: 01-03-2021

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Vragenformulier Informatiepunt Leefomgeving

U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.