Vraag 800

1. Vergunningen kunnen worden aangevraagd voor meerdere bouwwerken in één vergunning. Hoe werkt dit onder de Wkb? Een bouwwerk mag pas gebruikt worden na gereedmelding en aanleveren van het dossier bevoegd gezag. En dat wordt - ook bij meerdere woningen in een project - pas gedaan nadat alle woningen klaar zijn. Hoe werkt gefaseerde oplevering en ingebruikname dus onder de Wkb?


Juridisch kader
Op grond van artikel 2.21 (ingebruikname bouwwerk) van het Bbl mag een bouwwerk pas in gebruik genomen worden twee weken na gereedmelding. Bij een project met bijvoorbeeld meerdere woningen zou ingebruikname volgens de letter van de wet dus pas zijn toegestaan nadat ook de laatste woning / deel van het project gereed is. Eerdere ingebruikname is een formeel gesproken een overtreding van de voorschriften. gereedmelding per woning of deellevering bestaat niet onder de Omgevingswet en Wkb.

Het Bouwbesluit 2012 kent overigens in artikel 1.25 eenzelfde bepaling en ook in artikel 4.14 van de Model-Bouwverordening was een vergelijkbaar verbod opgenomen. Dit probleem is dus niet nieuw maar in de huidige praktijk wordt er niet of nauwelijks toegezien op de gereedmelding voor ingebruikname. Doordat het bevoegd gezag nu niet zelf controleert ontstaat een nieuwe situatie.

Praktische uitwerking
Het bevoegd gezag zal in de regel handhavend moeten optreden tegen ingebruikname zonder voorafgaande melding. In de jurisprudentie wordt een tweetal uitzonderingen op dit principebeginsel gehanteerd (AbRvS 7 juli 2004, nr. 200306199/1): er is zicht op legalisatie en / of handhaven optreden is onevenredig. In relatie tot de Wkb zijn hierbij twee aspecten van belang:
  • Het stelsel van kwaliteitsborging levert het bevoegd gezag het bewijsvermoeden dat aan de voorschriften wordt voldaan bij gereedkomen van het bouwwerk;
  • De Wkb schrijft voor dat strijdigheden die aan het verlenen van de verklaring van de kwaliteitsborger in de weg staan direct worden gemeld.
Een combinatie van beide bepalingen leidt ertoe dat zolang er geen informatie beschikbaar is die het tegendeel bewijst, de gemeente er van uit mag gaan dat het project uiteindelijk aan de voorschriften zal voldoen. Er is dus sprake van zicht op legalisatie zodat de gemeente (vooralsnog) kan afzien van handhavend optreden. In feite dus “geen bericht is goed bericht”. Eventueel zouden afspraken gemaakt kunnen worden tussen de indiener van de melding, kwaliteitsborger en het bevoegd gezag: 
  • per fase een “verklaring van geen bezwaar” verstrekken, en / of
  • gemeenten informeren over het moment van deelopleveringen. 
Met name in proefprojecten en gedurende de beginperiode na invoering is dit sterk aan te bevelen. 

Mocht een gemeente signalen hebben dat informatie noodzakelijk is, dan bieden artikel 2.20 van het Bbl en de Algemene wet bestuursrecht handvatten om de gewenste informatie alsnog bij de bouwer op te vragen. Hiermee kunnen eventuele problemen worden ondervangen.

Samenhangende vragen:


Dit antwoord is door de Regiegroep Kwaliteitsborging op 24 april besproken en vastgesteld. Bij alle antwoorden is aangegeven wat er wettelijk geregeld is en hoe een en ander in de praktijk kan uitwerken. De exacte uitwerking zal pas bekend zijn na invoering van de Wkb en eventuele jurisprudentie. Overigen vragen & antwoorden zijn terug te vinden via de zoekterm "vraagpunten Wkb"


Trefwoorden: WKB, Vraagpunten Wkb, Gefaseerde oplevering, Deeloplevering, deelleveringen

Versiedatum: 26-04-2022

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving via het vragenformulier. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Helpdesk Bouwregelgeving

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.