Vraag 802

3. De kwaliteitsborger moet strijdigheden melden aan het bevoegd gezag. Welke strijdigheden zijn dit?

Juridische kader
Artikel 3.86 van het Besluit kwaliteit leefomgeving schrijft voor dat de kwaliteitsborger zijn opdrachtgever en de andere bij de bouwwerkzaamheden betrokken partijen direct informeert over afwijkingen van voorschriften. Staan de afwijkingen het afgeven van een verklaring in de weg dan moet de kwaliteitsborging ook het bevoegd gezag informeren. De wijze van informeren wordt niet voorgeschreven.

Praktische uitwerking
Niet alle afwijkingen worden dus gemeld aan de gemeente. Alleen als de kwaliteitsborger constateert dat er geen verklaring meer kan volgen gaat er een signaal naar de gemeente. Normaliter zullen partijen dan eerst gezamenlijk geprobeerd hebben of het probleem oplosbaar is en is het informeren van de gemeente de terugvaloptie.

Uitgangspunt is dat de informatie voor het bevoegd gezag voldoende is om een inschatting te kunnen maken van de te nemen vervolgstappen. Het gaat dus niet alleen om de strijdigheid en het betreffende regel in het Besluit bouwwerken leefomgeving, maar ook om een onderbouwing / documentatie daarvan.

De melding kan gedaan worden met het daarvoor ontwikkelde formulier. Het is de bedoeling dat het formulier te zijner tijd in het Omgevingsloket wordt opgenomen. Tot die tijd is het aan de gemeente om aan te geven wat het loket is waar een kwaliteitsborger de melding kan indienen.

Samenhangende vragen:


Dit antwoord is door de Regiegroep Kwaliteitsborging op 24 april 2020 besproken en vastgesteld. Bij alle antwoorden is aangegeven wat er wettelijk geregeld is en hoe een en ander in de praktijk kan uitwerken. Overigen vragen & antwoorden zijn terug te vinden via de zoekterm "vraagpunten Wkb"

Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, WKB, Vraagpunten Wkb, Strijdigheid, Overtreding, Gemeente, Melden

Versiedatum: 20-12-2022

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Vragenformulier Informatiepunt Leefomgeving

U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.