Vraag 806

Een nieuw te bouwen complex van gebouwen bestaat uit een ondergrondse parkeergarage van circa 170.000 m2 bruto vloeroppervlakte waarop vier gebouwclusters zijn gebouwd. Hierin zijn kantoren, een hotel met restaurant, een theater en appartementen ontworpen. Een van de clusters (blok 3 / cluster 3) is een woontoren van circa 150 meter hoog met een plint waarin retail en leisure (winkel- en bijeenkomstfunctie) zijn voorzien. Is in deze specifieke, hoogbouwsituatie, het vluchten langs meerdere woningen met vrijloopdrangers een acceptabele gelijkwaardige oplossing?

Voor hoge gebouwen met een vloer van een gebruiksgebied hoger dan 70 m boven het meetniveau, geldt volgens Bouwbesluit 2012 artikel 2.128 eerste lid, dat moet worden aangetoond dat dit ten minste even veilig is als een gebouw met vloeren die lager zijn dan 70 m. Om dat te onderbouwen gebruikt de belanghebbende in dit project, naast de wettelijke eisen uit het Bouwbesluit 2012, ook de handreiking Brandveiligheid in hoge gebouwen van SBRCURnet uit 2014 (hoogbouwrichtlijn) als toetsingskader.

Op de vraag of er sprake is van een gelijkwaardige oplossing geeft de ATGB aan dat die onvoldoende is onderbouwd. In algemene zin merkt de ATGB op dat aanvragers van adviezen zich bij de onderbouwing van gelijkwaardigheid vaak beperken tot een toelichting op de individuele effecten van maatregelen. Dit is, met name bij hoogbouw boven de 70 m, geen bruikbare aanpak, omdat voor die gebouwen geen set prestatie- eisen is gedefinieerd. De ATGB adviseert om bij de onderbouwing een kwalitatieve risicobeoordeling te gebruiken en deze bij voorkeur ook kwantitatief te onderbouwen.

Bijgevoegd advies geeft een analyse van de casus en een uitwerking van de vraag. Dit advies heeft tot een aantal reacties uit de bouwsector geleid. De ATGB geeft daarom hierbij een nadere toelichting bij het advies. De toelichting is in omkaderde teksten toegevoegd in het advies.


Trefwoorden: Brandveiligheid, Vluchten bij brand, Gelijkwaardigheid, APB, 1916, Hoogbouw

Downloads

Pictogram: PDF-bestand ATGB advies 1916 - met toelichting

(Pictogram: PDF-bestand: download dit bestand door op de link te klikken)

Versiedatum: 18-08-2020

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Vragenformulier Informatiepunt Leefomgeving

U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.