Vraag 833

Een bouwproject is gereedgemeld en opgeleverd. Nu blijkt uit een controle door de gemeente dat er toch een aantal zaken niet voldoen aan de regels. Wat is nu de waarde van de verklaring van de kwaliteitsborger in dat geval?

Bij het antwoord moet de situatie vanuit zowel publiekrecht (richting gemeente) als privaatrecht uit elkaar worden gehouden.

Publiekrecht
Het Besluit bouwwerken leefomgeving (en nu het Bouwbesluit overigens ook) schrijven voor dat degene die bouwt en degene die laat bouwen moeten voldoen aan de regels. Bij bouwen onder de Wkb moet er een kwaliteitsborger worden ingeschakeld die meekijkt en als de bouw klaar is een verklaring opstelt dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat aan de regels is voldaan. De verklaring van de kwaliteitsborger geeft vervolgens het recht om een bouwwerk - twee weken na gereedmelding - in gebruik te nemen. 

Het hebben van een verklaring is geen bewijs dat aan de regels is voldaan en eventuele strijdigheden die in de bouw aanwezig zijn worden niet legaal doordat er een verklaring is. De verklaring is (zoals dat heet) een 'bewijsvermoeden' voor het bevoegd gezag en daarmee reden om niet verder te hoeven controleren. Blijkt dat er toch niet aan de regels wordt voldaan dan is dat - ondanks de verklaring - een overtreding waartegen de gemeente handhavend kan optreden tegen de eigenaar van het bouwwerk.

Privaatrecht
Mocht een eigenaar een sanctie opgelegd krijgen van de gemeente dan moeten maatregelen worden getroffen om de overtreding op te heffen. Wie dat moet betalen is geen zaak van de gemeente. 
Een eenduidig antwoord wie nu herstel moet betalen is niet te geven en hangt af van wat er aan de hand is, hoe de contracten zijn vormgegeven en bijvoorbeeld ook van wie de kwaliteitsborger heeft ingehuurd. In principe is de aannemer aansprakelijk voor gebreken tenzij ze hem niet toe te rekenen zijn. Dus mogelijk kan de eigenaar de kosten verhalen op de aannemer en / of op de adviseurs. Het is tevens mogelijk dat partijen een deel van de kosten kunnen verhalen op de kwaliteitsborger indien aangetoond kan worden dat deze in zijn werkzaamheden tekort is geschoten. 

Trefwoorden: Handhaving, WKB, Verklaring kwaliteitsborger

Versiedatum: 26-11-2021

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Vragenformulier Informatiepunt Leefomgeving

U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.