Vraag 844

C-2. In renovatie wordt een onverwachte situatie aangetroffen en een geïmproviseerde las gelegd door een ervaren lasser. De borger vindt de kwaliteit te weinig aantoonbaar. Dit escaleert in een handhavingsverzoek. De gemeente ziet geen reden te handhaven. De borger staat onder druk. De bouwer ziet geen redenen om aan de las te twijfelen. De opdrachtgever vraagt zich af of hij de gerenoveerde woning dan wel in gebruik mag nemen. Wat zijn redelijke spelregels in dergelijke situaties.

Op een dergelijke cases kan geen eenduidig antwoord worden gegeven. Wel kunnen een aantal aspecten worden aangegeven die mogelijk meespelen in het al dan niet hebben van een gerechtvaardigd vertrouwen door de kwaliteitsborger.

Ten eerste is van belang dan de Wkb niet uitgaat van bewijzen dat aan de regels wordt voldaan door de aannemer. Dus in geval van een lasverbinding is het aan de kwaliteitsborger om een oordeel te vormen over de kwaliteit op basis van informatie die door de aannemer wordt aangeleverd. Zaken die relevant zijn, zijn bijvoorbeeld de kwalificaties van de lasser, de voorbehandeling van de te lassen verbinding en de krachten die moeten worden overgebracht. Op basis van die informatie wordt van de kwaliteitsborger verwacht dat hij een oordeel vormt over het eindresultaat: hoe ziet de las er uit, zijn er veel aanzetten zichtbaar of is het mooie doorgaande las, etc. Bij twijfel kan hij om aanvullende onderzoek vragen maar er wordt wel verwacht dat een kwaliteitsborger weet hoe een dergelijke las te beoordelen.

Heeft een kwaliteitsborger niet het vertrouwen dat de las voldoet en kan of wil de aannemer geen verder onderzoek (laten) doen dan zal de kwaliteitsborger de gemeente moeten informeren. De gemeente zal in principe eenzelfde vraag neerleggen bij de aannemer: verstrek meer informatie over de betreffende lasverbinding. Wordt dit niet geleverd dan zal de gemeente moeten bepalen of ze al dan niet handhavend optreden. In het uiterste geval zal de woning niet gebruik mogen worden.

Zoals uit bovenstaande beschrijving volgt is het aan te raden om partijen gezamenlijk tot een vergelijk te laten komen. Dit omdat opschalen richting gemeente niet leidt tot een andere oplossing voor de problematiek. Het is en blijft primair aan de markt om het probleem gezamenlijk op te lossen.

Trefwoorden: draagconstructie, constructie, WKB, ANWkb, Realisatie

Versiedatum: 16-12-2021

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Vragenformulier Informatiepunt Leefomgeving

U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.