Vraag 86

Indien het gebruik van een gebouw wordt gewijzigd, dient dan een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen aangevraagd te worden?

Nee, indien er alleen sprake is van een wijziging van het gebruik en er in het geheel niet gebouwd wordt, is er geen omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen vereist.

Een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen is, op grond van artikel 2.1 lid onder a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), vereist indien er sprake is van bouwen in de zin van de Wabo. Wat de Wabo onder bouwen verstaat is opgenomen in artikel 1.1: “Bouwen: het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen, veranderen of het vergroten (van een bouwwerk)”
Daarin wordt dus niet gesproken over het veranderen van het gebruik van het bouwwerk, maar alleen over het daadwerkelijke (fysiek) veranderen van een bouwwerk.
Voor het wijzigen van het gebruik is mogelijk wel een omgevingsvergunning benodigd voor strijdig planologisch gebruik op basis van artikel 2.1 lid 1 onder c van de Wabo. Ga bij uw gemeente na of deze vergunning is benodigd.
Natuurlijk dient in geval van wijziging van gebruik het bouwwerk wel te voldoen aan de eisen die het Bouwbesluit 2012, niveau bestaande bouw stelt aan dat nieuwe gebruik. Indien het bouwwerk niet voldoet aan de eisen die het Bouwbesluit 2012, dient er verbouwd te worden. Voor deze verbouwingswerkzaamheden dient wellicht wel een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen aangevraagd te worden, tenzij wordt voldaan aan artikel 3 onderdeel 8 van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht (Bor), zie het Omgevingsloket online.

Trefwoorden: Functiewijziging

Versiedatum: 06-12-2014

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving via het vragenformulier. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Helpdesk Bouwregelgeving

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.