Vraag 88

Is voor het aanleggen van een terras een omgevingsvergunning voor bouwen vereist? Is dit anders op het moment dat er een fundering met heipalen onder het terras wordt aangebracht?

Of een omgevingsvergunning voor bouwen is vereist, is afhankelijk van het antwoord op de vraag of er sprake is van bouwen in de zin van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Het plaatsen van een terras is bouwen op het moment dat het terras gezien wordt als “bouwwerk”. De definitie van bouwwerk is niet opgenomen in de landelijke bouwregelgeving, maar in de bouwverordening van de gemeente. De meeste gemeenten hanteren de definitie zoals deze is opgenomen in de Modelbouwverordening:
Bouwwerk: "Elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct hetzij indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren".

Een normaal terras bestaat uit losse tegels die niet met elkaar verbonden zijn. Een normaal terras is dus geen constructie van enige omvang en ook geen bouwwerk. Voor een normaal terras hoeft u geen omgevingsvergunning voor bouwen aan te vragen.

Een onderheid terras is wel een constructie van enige omvang, bedoeld om ter plaatse te functioneren en vindt steun in de grond. Ofwel een onderheid terras is een bouwwerk dus in beginsel dient daar een omgevingsvergunning voor bouwen voor aangevraagd te worden. Daarbij blijkt uit jurisprudentie dat in het geval van een onderheid terras verschillend geoordeeld kan worden. Van geval tot geval moet dus beoordeeld worden of wel of geen sprake is van een bouwwerk.

Het terras kan vervolgens nog vergunningvrij zijn indien dit als specialistisch bouwwerk met name genoemd wordt in bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht (Bor). Dit is niet het geval.

Het is aan de gemeente om in eerste instantie binnen de grenzen van de wet te beoordelen of al dan niet een omgevingsvergunning voor bouwen nodig is.

Het kan daarnaast nog zijn dat een omgevingsvergunning is benodigd op grond van artikel 2.1 lid 1 onder b van de Wabo, de voormalige aanlegvergunning. Wij adviseren u bij uw gemeente na te gaan of dit het geval is.

Versiedatum: 27-12-2010

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Vragenformulier Informatiepunt Leefomgeving

U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.