Vraag 892

De Wkb maakt het mogelijk voor gemeente om tijdens bouw aanvullende informatie op te vragen over bepaalde specifieke onderdelen van een bouwactiviteit. Is dit opvragen van informatie op basis artikel 2.20 Bbl een besluit in de zin van de Awb?

Nee. Indien het bevoegd gezag een verzoek doet tot het aanleveren van gegevens dan is dat een verzoek tot het aanleveren van informatie in het kader van toezicht. Een dergelijke toezichtvordering moet wel worden nageleefd. Niet aanleveren van de gevraagde informatie is op grond van de Algemene wet bestuursrecht te sanctioneren via een bestuurlijke boete of via bestuursdwang. Niet naleven van de vordering is tevens strafbaar op grond van artikel 184 Wetboek van strafrecht.


Mocht informatie niet worden aangeleverd dan kan een gemeente op basis van de bevoegdheid in de Awb zelf onderzoek doen naar het betreffende onderdeel van de bouw. Een bouwer moet hieraan meewerken, ook als dat zou betekenen dat de bouw moet worden gestopt.

Trefwoorden: WKB

Versiedatum: 19-08-2022

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Vragenformulier Informatiepunt Leefomgeving

U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.