Vraag 893

Onder de Wabo kan een omgevingsvergunning voor het bouwen in fasen worden aangevraagd. Hoe zit dat onder de Omgevingswet en de Wkb en hoe werkt het overgangsrecht hierbij?

Onder de Wabo kan voor een bouwplan eerst het ruimtelijk deel worden aangevraagd en pas nadat duidelijk is dat dat akkoord is het technische deel. De Wabo regelt dat de beide fasen uiteindelijk één omgevingsvergunning voor het bouwen worden.


Onder de Omgevingswet is fasering niet meer aan de orde als gevolg van de knip de omgevingsvergunning voor het bouwen. Een aanvrager kan er nu voor kiezen om beide toestemmingen (technische bouwactiviteit en omgevingsplanactiviteit) los van elkaar aan te vragen.

Overgangsrecht
Is voor inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wkb een gefaseerde aanvraag ingediend dan geldt het volgende (fase 1: ruimtelijk - fase 2: bouw):
  1. Is de eerste fase onherroepelijk dan vervalt de tweede fase. De nog benodigde toestemming - bouwen - wordt dan volgens de regels van de Omgevingswet afgehandeld. De vergunning fase 1 wordt via overgangsrecht van rechtswege een vergunning voor een omgevingsplanactiviteit.
  2. Is de eerste fase nog niet onherroepelijk dan wordt deze eerst via de regels van de Wabo afgehandeld. Zodra de vergunning onherroepelijk is wordt deze weer een vergunning voor een omgevingsplanactiviteit. De toestemming voor bouwen verloopt via de regels van de Omgevingswet.
  3. is fase 1 onherroepelijk en is fase 2 al aangevraagd dan gelden de regels van de Wabo nog voor beide fasen.
In de gevallen 1 en 2 zal bij bouwactiviteiten gevolgklasse 1 de tweede fase dus via de Wkb en de inzet van een kwaliteitsborger moeten worden aangepakt. De regels van Bbl op het moment van de bouwmelding zijn in dat geval van toepassing.

In bijgevoegd figuur is een en ander schematisch weergegeven.

Trefwoorden: WKB, Overgangsrecht

Afbeeldingen

Overgangsrecht Wkb - Gefaseerd
Overgangsrecht Wkb - Gefaseerd

Versiedatum: 19-08-2022

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Vragenformulier Informatiepunt Leefomgeving

U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.