Vraag 93

Heb ik een omgevingsvergunning nodig indien ik alleen intern verbouw?

Dit is afhankelijk van de situatie en het bouwplan. Een interne verbouwing valt onder artikel 3, onderdeel 8 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht. De interne verbouwing moet voldoen aan alle voorwaarden die gesteld worden in dat artikel:

a) geen verandering van de draagconstructie,

b) geen verandering van de (sub)brandcompartimentering,

c) geen uitbreiding van de bebouwde oppervlakte, en

d) geen verandering van het bouwvolume.

Aanvullend geldt nog de voorwaarde dat het aantal woningen niet mag veranderen door de bouwwerkzaamheden. Als u voldoet aan alle voorwaarden heeft u geen vergunning nodig voor de activiteit bouwen. Echter de bouwwerken die vallen onder artikel 3 geven alleen ‘vrijstelling’ voor de activiteit bouwen, niet voor het handelen in strijd met het bestemmingsplan. Dus als uw bouwplan niet past binnen het bestemmingsplan, dan zult u toch een omgevingsvergunning voor strijdig gebruik aan moeten vragen. Wij adviseren u bij een interne verbouwing van enige omvang dan ook altijd met de gemeente te overleggen over de vergunningplicht.

Versiedatum: 01-07-2011

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Vragenformulier Informatiepunt Leefomgeving

U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.