Vraag 97

Heb ik een vergunning nodig voor het plaatsen van zonwering?

Het plaatsen van een zonwering, rolhek of rolluik aan of in een gebouw is in principe vergunningvrij op grond van artikel 2, onderdeel 8, van Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Dit geldt dus ook voor het plaatsen van zonweringen in of aan bijbehorende bouwwerken. Als het gebouw een monument is of in een door het Rijk aangewezen beschermd stads- of dorpsgezicht ligt, geldt dit niet, dan moet u wel een omgevingsvergunning voor het bouwen aanvragen. 
Verder zijn er nog aanvullende eisen voor het vergunningvrij plaatsen van een rolhek, luik of rolluik in een voorgevel of een naar openbaar toegankelijk gebied gekeerde zijgevel van een hoofdgebouw dat geen woning of woongebouw is. Het rolhek, luik of rolluik:
- moet geplaatst worden aan de binnenzijde van de uitwendige scheidingsconstructie, en
- moet voor ten minste 75% voorzien zijn van glasheldere doorkijkopeningen.
Aan beide voorwaarden moet voldaan worden (er staat namelijk 'en' in de opsomming).
Op www.omgevingsloket.nl treft u de vergunningcheck aan. Daarmee kunt u eenvoudig en snel beoordelen of u een vergunning nodig heeft.

Trefwoorden: Zonnescherm

Versiedatum: 01-12-2014

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Vragenformulier Informatiepunt Leefomgeving

U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.