Vraag 98

Kan de gemeente mijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen afwijzen omdat mijn buren het niet eens zijn met mijn bouwplan?

Nee, de gemeente kan uw vergunning niet afwijzen om een privaatrechtelijk geschil met uw buren. De weigeringsgronden voor een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen staan limitatief opgesomd in artikel 2.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Het privaatrecht maakt daar geen onderdeel van uit.

U dient de privaatrechtelijke kwesties zelf af te handelen. U dient op grond van het Burenrecht uit het Burgerlijk Wetboek wel rekening te houden met uw buren op het moment dat u bouwt op of nabij de erfgrens. Aangezien het Burenrecht privaatrecht is kan de helpdesk bouwregelgeving u daar verder niet in adviseren. Relevante artikelen uit het Burgerlijk Wetboek kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid. Indien u meer informatie wilt over het Burenrecht adviseren wij u contact op te nemen met een jurist of wetswinkel.

Versiedatum: 06-12-2014

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Vragenformulier Informatiepunt Leefomgeving

U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.