Vraag 99

Hoe dient de hoogte van een erfafscheiding gemeten te worden?

De manier waarop de hoogte van een vergunningvrij bouwwerk gemeten moet worden is opgenomen in artikel 1, lid 2, onder  b:

"hoogten [worden gemeten] vanaf het aansluitend afgewerkt terrein, waarbij plaatselijke, niet bij het verdere verloop van het terrein passende, ophogingen of verdiepingen aan de voet van het bouwwerk, anders dan noodzakelijk voor de bouw daarvan, buiten beschouwing blijven,”

Als de hoogte van het terrein aan beide zijden van de erfscheiding verschilt dan moet – op grond van het derde lid van artikel 1 – de hoogte bepaald worden vanaf het hoogste gelegen terrein, zie de linker afbeelding. Hierbij moet natuurlijk wel worden uitgegaan van het perceel waarop de erfscheiding wordt gebouwd. Bij plaatsing op het laagst gelegen terrein kan het hoogst gelegen terrein nooit maatgevend zijn.  In onderstaande figuur is aangegeven op welke plaats de hoogte van de erfafscheiding voldoet aan de hoogte eis van 1 meter en dus altijd vergunningvrij gebouwd mag worden. Hetzelfde gaat op voor een erfafscheiding die 2 meter hoog is en aan de overige voorwaarden van artikel 2, onderdeel 12 van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht (Bor) voldoet.

De maximale vergunningvrije hoogte van 2 meter geldt op ieder punt van de erfafscheiding. De meetinstructie in artikel 1, tweede lid, onder b, laat echter wel toe dat kleine hoogteverschillen in het perceel buiten beschouwing worden gelaten. Loopt de erfscheiding over een greppel of over een kleine plaatselijke verhoging dan geldt hier niet de hoogte vanaf de voet van de erfscheiding. De hoogte mag dan gemeten worden vanaf de lijn die het natuurlijk verloop van het terrein volgt.

Op het moment dat het natuurlijk terrein onder afschot loopt en men wil een erfafscheiding plaatsen die volledig horizontaal loopt, dan is het laagst gelegen deel van de erfafscheiding maatgevend. Het is niet toegestaan om het terrein eerst te vlakken door middel van een aarden wal zoals weergegeven in de rechter figuur. De aardenwal is dan ook een niet bij het natuurlijk verloop horende ophoging die buiten beschouwing wordt gelaten bij het bepalen van de hoogte.

Afbeeldingen

schema
schema

Versiedatum: 14-05-2013

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Vragenformulier Informatiepunt Leefomgeving

U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.